Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK, AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem imprez turystycznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 187, z późn. zm.) jest spółka cywilna CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK,AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C., prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chodkiewicza 8C U02, 02-593 Warszawa,  NIP: 5213829305, REGON:, zwany w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Organizator został wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, nr zaświadczenia 1798. Ewidencja jest dostępna pod adresem internetowym https://turystyka.gov.pl/ceotipt/strona_glowna_p_84.html.
 3. Organizator określa niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w oparciu o przepisy art. 384 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy o usługach turystycznych, o której mowa w ust. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych, która jest zawierana z Klientem. Ponadto Organizator zobowiązuje się przedstawić w jasnej i zrozumiałej formie wszystkie najważniejsze informacje potrzebne osobom uczestniczącym w danej imprezie turystycznej (m. in. o dokumentach uprawniających do podróży, wymaganiach sanitarnych i zdrowotnych, warunkach przewozu bagażu etc.). Klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa oraz informacjami przedstawionymi przez Organizatora.
 • 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych
 1. Wszelkie informacje przedstawione przez Organizatora na swojej stronie internetowej, w broszurach, prospektach, folderach i innych materiałach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych, co oznacza, że Klient składa propozycję zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w zaproszeniu do zawarcia umowy, natomiast Organizator ofertę Klienta przyjmuje lub odrzuca. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest zapoznanie się przez Klienta z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, informacjami przedstawionymi przez Organizatora, jak również wpłata zaliczki w maksymalnej wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) ustalonej ceny w terminie do 3 dni od dnia potwierdzenia przez Organizatora otrzymania oferty — z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Organizator może zrezygnować z wymogu wpłaty zaliczki, o czym poinformuje bezpośrednio w treści zaproszenia do zawarcia umowy.
 3. Klient składa ofertę poprzez wysłanie do Organizatora podpisanej umowy o świadczenie usług turystycznych. Wzory formularzy i pism przygotowuje Organizator.
 4. Jeżeli Klient składa ofertę i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych nie tylko we własnym imieniu, ale również na rzecz osób trzecich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, jest traktowany przez Organizatora co do zasady jako pełnomocnik pozostałych osób, upoważniony do zawarcia umowy. Złożenie przez Klienta oświadczenia woli w imieniu pozostałych uczestników powoduje, że stają się one również stronami umowy, z wyjątkiem osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, a prawa i obowiązki wynikające z umowy obciążają wszystkie osoby, na rzecz których Organizator będzie świadczył usługi turystyczne. Wszystkie osoby są zobowiązane solidarnie do zapłaty ceny za usługi turystyczne.
 5. Jeżeli w imprezie turystycznej będzie uczestniczyła osoba małoletnia (bez opiekuna prawnego na wyjeździe), warunkiem uczestnictwa takiej osoby jest pisemne wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, według wzoru przygotowanego przez Organizatora. Brak zgody uniemożliwia udział osoby małoletniej w imprezie turystycznej.
 • 3. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest spółka cywilna CONTINGENT 2 Piotr Klimczak, Agnieszka Nowakowska wykonujący działalność gospodarczą pod firmą CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chodkiewicza 8C U02, 02-593 Warszawa,  NIP: 5213829305, REGON: 380327198, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@contingent.pl.
 2. Dane osobowe Klientów Contingent przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. usług, a także w celach marketingowych (o ile Klient wyraził na to zgodę).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy turystycznej Contingent. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. Przy składaniu oferty zawarcia umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usług turystycznych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Klient oświadcza, że wszystkie osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zgodnie z art. 32 ust. 1 u.o.d.o. oraz Rozporządzenia 2016/679 informuje, że każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 u.o.d.o.; www.contingent.pl | biuro@contingent.pl | 696 456 452, 663 642 646.
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d.o., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d.o., gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych; 9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 u.o.d.o..
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Aby Klient mógł przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. Zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez pisemne oświadczenie nadesłane pocztą tradycyjną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Na wniosek Klienta lub innej osoby, której dane dotyczą, Organizator udzieli w terminie 30 dni informacji o przysługujących mu prawach lub informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1-5a u.o.d.o.
 3. 8. Dane osobowe będą przechowywane do zrealizowania umowy o świadczenie usług turystycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa

Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także w po zakończeniu usługi, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 2. Administrator dochowa najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
 3. Informacje odnośnie ochrony danych osobowych zostały zebrane w postaci tabeli, która jest załącznikiem do Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C.
 • 4. Cena i sposób dokonywania płatności 1. Ceny imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora są cenami brutto, tj. obejmują podatek od towarów i usług, i są wyrażone w polskich złotych (PLN). 2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora. Wpłat na rachunek bankowy Organizatora można dokonywać także za pomocą kart płatniczych w siedzibie Organizatora, jak i przez Internet. 3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Klienta w terminie 40 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba że Strony w umowie o świadczenie usług turystycznych wskażą, że płatności można dokonać później.  4. Zgodnie z § 2 ust. 1 Klient jest zobowiązany wpłacić zaliczkę na poczet umowy o świadczenie usług turystycznych. Reszta należności może być płatna jednorazowo lub ratalnie, na warunkach ustalonych z Organizatorem, jednak Klient nie może przekroczyć terminu zapłaty wskazanego w ust. 3.  5. Cena wskazana w zawartej umowie jest wiążąca dla obu Stron, z zastrzeżeniem § 5. 6. Klient nie może żądać obniżenia ceny za usługi turystyczne, jeżeli Organizator po zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych wprowadzi specjalne zniżki dla potencjalnych klientów w ramach promocji lub oferty last minute.
 • 5. Zmiana cen i zmiana świadczeń 1. W przypadku, gdyż przed rozpoczęciem imprezy turystycznej wystąpią nieprzewidziane okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć, wówczas Organizator może zmienić istotne warunki umowy z Klientem. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta o konieczności dokonania zmian. 2. W sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1, Klientowi przysługują następujące uprawnienia: a) prawo do przyjęcia proponowanej zmiany umowy lub b) prawo odstąpienia od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 3. Cena za usługę turystyczną może być podwyższona przez Organizatora najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej i tylko wówczas, gdy Organizator udokumentuje, że podwyższenie ceny jest skutkiem: a) wzrostu kosztów transportu; b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; c) wzrostu kursów walut. 4. Jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy turystycznej, jest obowiązany, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
 1. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w ust. 4, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. 6. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Organizator nie może żądać od Klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy — z zastrzeżeniem ust. 7. 7. W razie niemożności wykonywania świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 4, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana: a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo b) siłą wyższą — bliżej określoną w § 6 ust. 1. 8. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator przygotuje usługę zgodnie z umową i umożliwi skorzystanie z niej, natomiast Klient nie będzie korzystał z określonych świadczeń z przyczyn leżących po stronie Klienta, to wówczas rozliczenie należności za niezrealizowane świadczenia nastąpi w oparciu o przepisy prawa cywilnego, np. regulujące niemożliwość świadczenia, w zależności od przyczyny, która spowodowała nieskorzystanie ze świadczenia. § 6. Odwołanie imprezy turystycznej 1. Organizator może odwołać imprezę w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niezależnego od Organizatora, uniemożliwiającego stałą lub czasową realizację postanowień umowy o świadczenie usług turystycznych lub jej części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Za takie zdarzenia uznaje się w szczególności: a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd.; b) przedłużające się złe warunki atmosferyczne;  c) strajki o zasięgu lokalnym i krajowym; d) długotrwałą przerwę w dostawie energii elektrycznej; e) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy; f) działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu; g) blokady i embarga niezależnie od ich statusu prawnego.  2. Organizator może odwołać imprezę turystyczną w przypadku, gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż: a) 25 osób  3.  W przypadku odwołania imprezy w sytuacji, o jakiej mowa w ust. 2, Organizator jest zobowiązany zawiadomić o tym Klienta — na piśmie lub drogą elektroniczną — najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.   § 7. Odstąpienie Klienta od umowy 1. Klient po zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych i przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może w każdej chwili złożyć Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora — z uwzględnieniem § 8. Oświadczenie musi być złożone na piśmie lub drogą elektroniczną.  2. Zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie o odstąpieniu  jest złożone z chwilą, gdy doszło do Organizatora w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, natomiast oświadczenie o odstąpieniu złożone w postaci elektronicznej jest złożone Organizatorowi z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Organizator mógł zapoznać się z jego treścią.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 w myśl postanowienia art. 396 k.c. jest zapłata przez Klienta odstępnego, którego wysokość określa suma kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych z Klientem. 4. W związku z tym, że koszty kształtują się różnie w zależności od charakteru imprezy turystycznej i momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Organizator musi określać kwotę odstępnego indywidualnie w każdym przypadku. 5. Jeżeli Klient przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu wpłacił zaliczkę wyższą niż kwota odstępnego lub całość ceny za imprezę turystyczną, Organizator dokona potrącenia odstępnego z wpłaconą kwotą i zwróci Klientowi pozostałą kwotę niezwłocznie, przelewem na rachunek bankowy.    § 8. Przeniesienie praw i obowiązków z umowy na osobę trzecią  1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki — z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie umożliwiającym Organizatorowi wprowadzenie zmian, zwłaszcza w zakresie zakwaterowania oraz transportu, przy czym może to nastąpić najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. 3. Organizator uprzedza, że niekiedy dokonanie zmiany nie jest możliwe lub napotyka daleko idące trudności np. ze strony przewoźników lotniczych, którzy mogą odmówić dokonania zmiany danych uczestnika po upływie określonego terminu oraz zażądać zakupu nowego biletu.  4. Przeniesienie praw i obowiązków może wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. zmiany danych u przewoźnika lotniczego), czego Klient powinien mieć świadomość.
 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. § 9. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Organizator ma prawo do: a) otrzymania ceny przewidzianej w umowie o świadczenie usług turystycznych; b) dokonywania zmian przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa oraz umowie o świadczenie usług turystycznych;  c) uzyskiwania wszelkich informacji od Klienta potrzebnych do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych; d) weryfikacji danych przestawionych przez Klienta, zwłaszcza w sytuacji, gdy od tych danych zależy skorzystanie z promocji lub zniżki; e) nieuwzględnienia dodatkowych życzeń Klienta, wykraczających poza zakres umowy, jeżeli spełnienie tych życzeń nie będzie możliwe. 2. Organizator jest zobowiązany do: a) zapewnienia usług wskazanych w umowie o świadczenie usług turystycznych; b) zapewnienia opieki i pomocy Klientowi, nawet jeżeli jego odpowiedzialność jako Organizatora jest wyłączona; c) przekazania ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej; d) podania przed rozpoczęciem imprezy turystycznej  nazwiska lub nazwy lokalnego przedstawiciela Organizatora (lub innej instytucji), do którego Klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu; e) podania przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dla dzieci informacji o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;
 4. f) określenia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej planowanego czasu przejazdu, miejsc i czasu trwania postojów; g) podania przed rozpoczęciem imprezy turystycznej szczegółowych informacji dotyczących połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu; h) przestrzegania przepisów prawa turystycznego; i) rozpatrywania reklamacji na zasadach określonych w § 13; j) posiadania w czasie trwania imprezy turystycznej gwarancji i ubezpieczeń wymaganych przepisami prawa. 10. Prawa i obowiązki Klienta 1. Klient ma prawo do: a) świadczeń określonych w umowie o świadczenie usług turystycznych; b) korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora; c) uzyskania od Organizatora wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych; d) odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa; e) zgłaszania reklamacji na zasadach przewidzianych w § 13. 2. Klient jest zobowiązany do: a) podania prawdziwych danych wszystkich osób biorących udział w imprezie turystycznej; b) w przypadku zagranicznych imprez turystycznych — do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, gdzie podróżuje, i o których został poinformowany przez Organizatora;  c) w przypadkach krajowych imprez turystycznych — do przestrzegania krajowych przepisów prawa; Organizator informuje Klienta jedynie o tych przepisach związanych z uczestnictwem w krajowej imprezie turystycznej, których

przeciętna osoba może nie znać i od przestrzegania których zależy prawidłowe korzystanie z oferowanych usług turystycznych; d) umożliwienia Organizatorowi skontaktowania się z nim bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w celu potwierdzenia czasu i miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej; e) posiadania wszystkich dokumentów uprawniających do podróży, w tym również dostarczonych przez Organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej; f) punktualnego przybycia na miejsce rozpoczęcia imprezy turystycznej;  g) zgłoszenia Organizatorowi niezwłocznie, że nie jest w stanie dotrzeć w ustalonym czasie do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej;  h) uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za korzystanie z telefonu w pokoju hotelowym czy z mini baru itp.).  § 11. Ubezpieczenie 1. Organizator zgodnie z przepisami  posiada gwarancję ubezpieczeniową na kwotę  214 675 złotych (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć  złotych 00/100) wystawioną przez AXA Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji numer gwarancji: 03.010.008. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia 15.09.2016 do dnia 14.09.2017. 2. Przedmiotem gwarancji, o której mowa w ust. 1, jest:  a) pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;  b) pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;  c) pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w ich imieniu. 3. W celu uruchomienia środków, o jakich mowa w ust. 2, Klient jest zobowiązany skontaktować się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:  Departament Kultury, Promocji i Turystyki Wydział Turystyki Adres: ul. B. Brechta 3,  03-472 Warszawa tel. (22) 59 79 544 fax. (22) 59 79 542 e-mail: dkpit@mazovia.pl  Marszałek Województwa Mazowieckiego (lub instytucja udzielająca gwarancji) przyjmuje zgłoszenia od Klientów Organizatora, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy: 1)   impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, 2)   zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana —   z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu. 4. Szczegółowe zasady wypłaty środków z gwarancji Organizatora oraz postępowania w sytuacji, gdy zabezpieczenie okaże się niewystarczające, zawierają art. 5 ust. 55m ustawy o usługach turystycznych.  5. W przypadku imprez turystycznych Klienci ubezpieczeni są na podstawie umowy ubezpieczeniowej zawartej z  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. adres siedziby: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Umowa ubezpieczenia obejmuje: a) koszty leczenia i transportu — do sumy 20.000 EURO (słownie: dwadzieścia tysięcy euro  00/100).  b) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – do sumy 2.000 EURO (słownie: dwa tysiące euro 00/100).  c) koszty ratownictwa (KR) – do sumy 5.000 EURO (słownie: pięć tysięcy euro)

 1. Każdy Klient może zawrzeć ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż wskazane w ust. 5. Zawarcie ubezpieczenia następuje na następujących warunkach: —zgłoszenie organizatorowi chęć zawarcia ubezpieczenia na wyższą sumę; —wpłatę należnej kwoty na konto organizatora 7.   Każdy Klient może zawrzeć ubezpieczenie na własny koszt dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży z sumą ubezpieczenia równą cenie imprezy turystycznej, jednak nie wyższą niż 4000 euro (słownie: cztery tysiące euro 00/100). Zawarcie ubezpieczenia następuje na następujących warunkach: — zgłoszenie organizatorowi chęci zawarcia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z       imprezy; —wpłatę 3% wartości imprezy na konto organizatora;  8. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy turystycznej należy kontaktować się z  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. numer telefonu 022 555 00 00. 9. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. Stanowią one załącznik do umowy o świadczenie usług turystycznych i Klient jest zobowiązany się z nimi zapoznać przy zawieraniu umowy.   § 12. Zasady odpowiedzialności 1.  Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wywoła swoim działaniem lub zaniechaniem, w majątku należącym do Organizatora, innych uczestników, właścicieli kwater, hoteli, przewoźników itp. 2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby, które pozostają pod jego opieką, a w szczególności małoletnie dzieci.   3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 2. a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo c) siłą wyższą. 4. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem Klienta. Ograniczenie to nie może dotyczyć szkód na osobie. 13. Reklamacje 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. 2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi, że umowa jest wykonywana wadliwe, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub osobę przez niego wskazaną.  3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. 4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji, a  w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej — w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.  5. Organizator jest uprawniony do odmowy uwzględnienia reklamacji, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne (np. w sytuacji, gdy dana usługa nie wchodziła w zakres umowy) lub podstawą roszczenia są wyłącznie okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa i zawartą umową o świadczenie usług

turystycznych. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje rekompensatę adekwatną do wartości niezrealizowanych lub wadliwie zrealizowanych świadczeń — z uwzględnieniem § 12 ust. 4.   § 14. Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa okaże się w całości lub w części nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa pozostają w mocy, a nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione powszechnie obowiązującym przepisem prawa.  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa stosuje się przepisy Ustawy o usługach turystycznych, Kodeksu cywilnego, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. W przypadku zaistnienia sporu między Stronami właściwość sądu zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 101). 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 października 2016 r.

Załącznik 1:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w formie tabeli

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C.
Cele przetwarzania zawarcie i wykonywanie umowy

marketing bezpośredni

 

Podstawy prawne przetwarzania niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usługi

prawnie uzasadnione interesy administratora

obowiązek prawny

zgoda

Odbiorcy danych Zakład Ubezpieczeń- w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach wykonywania usługi

Firm trzecich (takich jak hotel, firma, od której kupowane są karnety narciarskie, bilety wstępu), którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, opisanej w Umowie.

Zewnętrzna firma, świadcząca usługi księgowe

Organy ścigania

Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, np. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

prawo do przenoszenia danych osobowych

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Szczegółowe informacje Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności