POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies
 6. Postanowienia końcowe
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w formie tabeli

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.contingent.pl jest spółka cywilna CONTINGENT 2 Piotr Klimczak, Agnieszka Nowakowska wykonujący działalność gospodarczą pod firmą CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chodkiewicza 8C U02, 02-593 Warszawa,  NIP: 5213829305, REGON: 380327198, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@contingent.pl, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.
 2. Dane osobowe Klientów Contingent przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. usług, a także w celach marketingowych (o ile Klient wyraził na to zgodę).
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C..
 4. Zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C. można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez pisemne oświadczenie nadesłane pocztą tradycyjną.
 5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez CONTINGENT PIOTR KLIMCZAKAGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C.  pod adresami www.contingent.pl, www.surfcontingent.pl oraz zawarcia Umowy turystycznej Contingent. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 7. Na wniosek Klienta lub innej osoby, której dane dotyczą, Administrator udzieli w terminie 30 dni informacji o przysługujących mu prawach lub informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1-5a u.o.d.o.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 10. a)    przetwarzane zgodnie z prawem,
 11. b)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 12. c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator dochowa najwyższej staranności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.

 1. Do prowadzonych baz danych ma dostęp wyłącznie Administrator.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.contingent.pl, www.surfcontingent.pl.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a)    Imię i nazwisko,

b)    Data urodzenia,

c)    PESEL,

d)    Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

e)    Adres e-mail,

f)     Numer telefonu

g) adres IP (dla bazy danych do Newslettera),

h) lokalizację komputera (dla bazy danych do Newslettera),

i) dane dotyczące w kliknięcia w linki przesyłane Newsletterem (dla bazy danych do Newslettera).

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a)    Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b)    Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c)    Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do zrealizowania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 3. Jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także w po zakończeniu usługi, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a)    osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b)    jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.o.d.o. oraz Rozporządzeniem UE 2016/679, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 u.o.d.o.; www.contingent.pl | biuro@contingent.pl | 696 456 452, 663 642 646

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d.o., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację;

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 u.o.d.o., gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych;

9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 u.o.d.o..

10) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Aby Klient mógł przesłać te dane innemu administratorowi danych.

11) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

PLIKI “COOKIES”

 1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a)    „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

b)    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c)    „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.contingent.pl oraz inne właściwe przepisy.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w formie tabeli

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych CONTINGENT PIOTR KLIMCZAK, AGNIESZKA NOWAKOWSKA S.C.
Cele przetwarzania zawarcie i wykonywanie umowy

marketing bezpośredni

 

Podstawy prawne przetwarzania niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania usługi

prawnie uzasadnione interesy administratora

obowiązek prawny

zgoda

Odbiorcy danych Dla działalności turystycznej:

Zakład Ubezpieczeń- w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach wykonywania usługi

Firm trzecich (takich jak hotel, firma, od której kupowane są karnety narciarskie, bilety wstępu), którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, opisanej w Umowie.

 

Dla działalności związanej z prowadzeniem sklepu:

Firma kurierska, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi kurierskiej.

 

Dostawcy IT, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi IT.

 

Zewnętrzna firma, świadcząca usługi księgowe

Organy ścigania

Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, np. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

prawo do przenoszenia danych osobowych

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych